متوسط حقوق و هزینه های زندگی

متوسط حقوق و هزینه های زندگی در آلمان

کشور آلمان بزرگترین اقتصاد و یکی از ثروتمندترین کشورهای اروپاست. ثروت این کشور نه فقط از لحاظ درآمد ناخالص ملی بلکه از نظر درآمد سرانه نیز بالاترین در اتحادیه اروپا محسوب می شود. این کشور به واسطه نظام بسیار فراگیر، بخشنده و حامی طبقات متوسط رفاه اجتماعی، نظام آموزشی و بهداشتی رایگان، محیط زیست پاک، امنیت اجتماعی سطح بالا و توزیع عادلانه ثروت جزء بهترین کشورهای اروپا و جهان است.

ادامه مطلب...